Полезни връзки
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА КИРКОВО
Историческото наследство на района дава възможност за развитие на алтернативен туризъм. На територията на общината съществуват множество исторически останки от различни епохи. Голямото биоразнообразие, уникалните природни забележителности и запазена природна среда, незасегната от негативните влияния на индустриализацията и урбанизацията превръщат екотуризма в един от приоритетите за развитие на общината. На територията на общината се намира връх Вейката - най-южната точка на България. За отправна точка към върха се използва хижа Хвойнова поляна. До нея се стига по 5 километров чакълест път от най-южното българско село - Горно Къпиново /община Кирково/. Хижата е бивша гранична застава, намираща се в Гюмюрджински снежник. Туристическата хижа "Хвойнова поляна" е модернизирана с финансовата подкрепа на проекта "Устойчиво развитие на селските райони" по Програмата за развитие на ООН и на община Кирково. На югоизток се вижда Комотини /Гюмюрджина/. Тя е само на някакви си 16 км по права линия. От Върха може да се види и Бяло море. В с. Мъженци има изградена База за риболовен туризъм и отдих. Към Базата са изградени водоем и 4 бунгала.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.