Полезни връзки
СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Тази година "Седмицата на гората" в община Ардино се проведе под мотото "Гората утре – наша грижа днес" в периода 06-11 април.

В тази връзка Държавно горско стопанство Ардино предостави едроразмерни фиданки от бяла бреза, сребролистна липа и зелена дуглазка за засаждане в дворовете на училищата.

По случай празника участие взеха служители от ДГС-Ардино, представители на дърводобивни фирми, кметът на община Ардино, представители от Общинска администрация гр. Ардино, учители, ученици и гости.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.