Полезни връзки
Картинна галерия в читалище “Нов живот”
Картинна галерия в читалище “Нов живот”

Картинната галерията съдържа около 300 платна и скулптури предимно на местни автори: Станка Димитрова, Джемал Емурлов, Камбер Камбер, Владимир Чукич, Зиятин Нуриев и др. Помещава се в сградата на читалище “Нов живот”.

Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.