Търсене
Полезни връзки
Средновековна крепост край с. Пчеларово

Средновековна крепост край с. Пчеларово Намира се в местността “Градището”, на около 5 км северно от селото, непосредствено край пътя за гр. Хасково, малко след разклона за с. Петелово и Минерални бани. Обектът е проучван през 1967-68 година. Крепостта е с форма на елипса с диаметри 22 и 75 метра. Стената е с дебелина от 1.20 до 1.50 м. В единия ъгъл има руини на кула с диаметър 3.40 м.
Вековен бор (Pinus alba), с. Пчеларово

Вековен бор (Pinus alba), с. Пчеларово Дървото се намира в непосредствена близост до църквата. Това е бял бор - вид, който днес се среща по-рядко. Обявен е за защитен обект през 1984 г. Висок е 25 м, а обиколката на ствола е 3.50 м. Върхът е пречупен. Възраст към датата на обявяване – 500 години.
Църквата “Света Параскева”, с. Пчеларово

Църквата “Света Параскева”, с. Пчеларово Църквата е популярна сред населението като “Света Петка”. Архитектурно се открояват два строителни периода – от 1886 и 1913 г. В царския ред има 6 икони, подредени по канон. Апостолският ред има 20 икони. Иконостаса, иконите, владишкия трон и църковната утвар са типични за малките селски църкви.
Водни площи за риболов

Водни площи за риболов В района има няколко микроязовира, подходящи за риболов. При с. Даскалово язовирите са два, в единия от които е разрешен риболова. Аналогични изкуствени езера има и в района на с. Пчеларово.
< 1 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.