Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Параклисът “Св. Спас” край с. Резбарци
Местоположение: Кърджали
Параклисът “Св. Спас” край с. Резбарци Намира с в началото край пътя за с. Резбарци, вдясно, преди първите жилищни постройки. Разположен е сред красива широколистна гора с големи поляни и хубава вода, в непосредствена близост до бреговете на р. Кьош дере, вливаща се в р. Арда в рамките на града. Местността е приятна за отдих, любимо място за разходка на жителите на града. Веднъж в годината на това място се провежда общоградски събор, коли се курбан за здраве. Параклисът е строен в началото на XX век, а наскоро е обновен. Забележка: Обектът е подходящ за посещение в комбинация с маршрут до находището на папрат Венерин косъм, което е на около 200 м от него.
Пещерата “Карангила”, с. Широко поле
Местоположение: Кърджали
Пещерата “Карангила”, с. Широко поле Към пещерата има два подхода. Единият е от с. Широко поле, вторият – на слизане от крепостта “Моняк”, в посока стария път за гр. Кърджали. През селото е по-лесно, тъй като на около 300 м от крайните къщи вляво има табела “За пещера “Карангил”. По утъпкана пътека се стига до пещерата, която отстои на 1.5 км.
Пещерите край с. Кремен
Местоположение: Кирково
Пещерите край с. Кремен В района на с. Кремен са регистрирани няколко пещери с различна големина. Те са сравнително плитки (до 170 м), формирани в мраморизирани варовици. Интересното при тях е пещерната фауна. Регистрирани са прилепи, стоножки, скорпион. В едната (Водната яма) има малко езерце, в което се забелязват дребни рибки. В Златната яма има видими следи от минал живот. Има интересни пещерни образувания - драперии, сталактити, дендрити.
Поддържан резерват “Боровец”, с. Равен
Местоположение: Момчилград
Поддържан резерват “Боровец”, с. Равен Намира се на около 2 км от с. Равен. До него води добър път. Това е горски черборов резерват - най-източното черборово насаждение у нас. Общата защитена площ е 360 дка. Теренът на този резерват е силно насечен - с големи наклони и много стръмнини. Изложението е твърде разнообразно - северно, северозападно, южно. Средната му надморска височина е 400 м. Почвата е канеленогорска с глинесто-песъчлив механичен състав. Освен чер бор, в дървесния състав участват още значително количество зимен дъб, по-малко благун и още по-малко келяв габър. Срещат се и единични екземпляри от бял бор. В подлеса вземат участие шипка, смрадлика, синя хвойна и др. В резервата има богата тревиста растителност.
Поддържан резерват “Казълчерпа”
Местоположение: Черноочене
Поддържан резерват “Казълчерпа” Намира се в землището на с. Женда и носи името на доминиращия връх в района Казълчирпа (1036 м). Представлява черборова гора, останки от някогашна богата растителност, заобиколена от издънкова дъбова гора, която се простира и извън резервата. С постановление № 6835/15.12.1949 г. на Министерството на горите е обявен за горски резерват с обща площ 176 хектара. По-късно, със заповед № 2256/30.12.1956 г. на Управлението на горското стопанство към Министерския съвет, е обявен за резерват с площ 170 хектара. Само боровите насаждения в резервата обхващат площ от 39.9 хектара.
< 1 ... 13. 14. 15.16.17. 18.19. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.