Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Полски бряст (Ulmus minor campestris), с. Чакаларово
Местоположение: Кирково
Полски бряст (Ulmus minor campestris), с. Чакаларово Полският бряст е дърво с ценна дървесина, което, за съжаление, в Европа е на изчезване. Брястът в с. Чакаларово е едно от малкото оцелели вековни дървета в добро състояние. Обявено е за защитено през 1975г. Обиколката на ствола му е 4.2 м, а височината около 25 м. Възраст – около 300 години. Намира се в двора на училището.
Пърнарите при с. Каялоба.
Местоположение: Кирково
Пърнарите при с. Каялоба. Пърнарът (Quercus coccifera) е вечнозелен дъб, реликтен вид от средиземноморски произход. Включен е в Червената книга на България, в категорията на редките видове. Развива се като храст или малко дръвче с височина 5-6 м. Листата му са дребни, от 1.5 до 4 см дълги и до 3 см широки, кожести, тъмнозелени, бодливи. Жълъдите му достигат до 2.5 см дължина и са с променлива форма.
Регионален исторически музей, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Регионален исторически музей, гр. Кърджали Помещава се в изключително красива, масивна триетажна, специално реконструирана за музейна дейност сграда на бивше училище. Строена е в началото на миналия век по проект на руски архитект. Обявена е за паметник на културата.
Резерват “Вълчи дол”
Местоположение: Крумовград
Резерват “Вълчи дол” Това е единственият строг резерват в област Кърджали. Обявен е за защитен обект през 1980 г. По-късно (през ноември 1993 г.) е включен в категорията строг резерват с национално значение. Общата му площ е 774.7 ха, като в състава влиза част от общините Момчилград, Крумовград и Кърджали. Намира се в района на яз. “Студен кладенец” при с. Бойник, Крумовградско. Теренът е с изключително разнообразен ландшафт: скали, пасища, гори, храсти. Горската част се състои от формации на зимен дъб, примесен с келяв габър, липа, воден габър, горун, благун, цер и др. Такъв вид формации не се среща в нито един от досега обявените резервати в страната.
с. Башево
Местоположение: Ардино
с. Башево Пътят за крепостта “Кривус” също минава през десетина къщи в архитектурен стил от XIX век, характерен за тази част на Родопите. Къщите са добре запазени, по-голяма част от тях са обитаеми и днес.
< 1 ... 14. 15. 16.17.18. 19.20. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.