Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
с. Безводно
Местоположение: Черноочене
с. Безводно И тук, както и в други части на областта има съхранени стари къщи, следващи архитектурната традиция от средата на XIX век. Къщите са от камък, покрити с каменни плочи и с изящни каменни комини.
с. Долна сполука
Местоположение: Ардино
с. Долна сполука Край пътя за с. Любино, малко преди сградата на Ловния дом има няколко самотни къщи със съхранена автентична архитектура от края на XIX век, с оригинални, добре запазени каменни покриви и комини, типични за строителството през този период.
Скален некропол с жертвеник, с. Ковил.
Местоположение: Крумовград
Скален некропол с жертвеник, с. Ковил. В близост до пътя Крумовград – Хасково, непосредствено след къщите на селото има ясно видим скален некропол. Гробовете са изсечени в скалите по периферията на билото в местността Белите камъни (Ак кая), където се откриват следите на тракийско светилище. Общият им брой е 9, от които 3 са добре запазени, 4 са почти унищожени, а 2 не са довършени. Гробовете са разположени в една линия с приблизителна ориентация С-Ю. Не са открити следи от погребения. Погребенията са извършвани чрез трупоизгаряне извън гроба, като останките и много дарове са полагани в урна или направо на терена и ограждани с камъни. При извършените разкопки са открити много накити, фибули, глинени зооморфни култови фигури и изобилие от керамичен материал. Некрополът е датиран в периода II в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.
Скален некропол, с. Широко поле.
Местоположение: Кърджали
Скален некропол, с. Широко поле. На около 200-300 метра под върха с крепостта “Моняк” са разкрити няколко скално изсечени гроба. Те са с четириъгълен план и трапецовидно напречно и надлъжно сечение. Издълбани са в скалата така, че отворът им е на нивото на терена. Били са затваряни отгоре, като на някои има следи от жлеб. Единият от гробовете ярко се откроява със своите размери. Предполага се, че това е двоен “царски гроб”, както го наричат местните жители. До него има по-малък гроб и в западната му част има следи от издълбан кръст.
Скален прозорец, с. Костино
Местоположение: Кърджали
Скален прозорец, с. Костино Природна забележителност, обявена за такава през 1970г. с цел опазване на оригинална естествена форма - скален прозорец. Намира се в района на Големия Костински дол, в близост до селата Крушка и Боляма бара. Защитената територия има площ 0.20 ха.
< 1 ... 15. 16. 17.18.19. 20.21. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.