Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Вековните дървета в местността “Кедика” край с. Равен
Местоположение: Момчилград
Малко преди влизане в с. Равен, в местността “Кедика”, край тюрбето на Ибрахим баба до асфалтовия път има 10-12 екземпляра от вековен зимен дъб. Това са останки от древната гора, покривала територията на Източните Родопи и описвана от хроникьорите като Великата Българска гора (Silva Magna Bulgarika). Дърветата са с внушителни размери, сравнително добре запазени, на възраст от 250 до 350 години.
Вкаменената гора
Местоположение: Момчилград
Вкаменената гора Намира се в близост до с. Равен, в дълбок дол, наричан от местните хора “Габъз дере”. Вкаменелите дървета се разкриват от двете страни на дерето по протежение на око-ло 200 м. “Гората” е представена от около двайсетина екземпляра, с височина до 1-1.5 м и диаметър на ствола от 0.4 до 0.6 м. На два от тях диаметърът е около 4 м, а височината – 1 м. В напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни кръгове. Част от съх-ранените клони са обгорели. Равенската гора е уникална с това, че дърветата са прави. До днес в България няма описан подобен случай.
Водениците на с. Егрек
Местоположение: Крумовград
Водениците на с. Егрек В района на селото има няколко воденици в съхранен автентичен вид. Някои от тях са действащи. Изградени са от ломен камък, споен с хоросан. Покривите са покрити с каменни плочи (тикли). Меленето на жито и царевица се извършва от месец ноември до месец март, когато реката е най-пълноводна.
Водениците, с. Шумнатица
Местоположение: Кирково
Водениците, с. Шумнатица Доскоро по рекичката в с. Шумнатица е имало няколко действащи воденици, също от края на XIX век. Днес такава една воденица, която все още работи, има край описания мост. Тя е с автентична оригинална архитектура и запазени съоръжения за смилане.
Водно огледало (Каналът) на р. Арда, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Водно огледало (Каналът) на р. Арда, гр. Кърджали През 2009 г. е изграден внушителен канал на р. Арда, в очертанията на града. Започва на около 300 м след стената на яз. “Кърджали” и стига до моста към кв. “Веселчане”, почти до нулата на яз. “Студен кладенец”. Представлява внушително съвременно хидротехническо съоръжение, част от цялостен проект за благоустройство на тази част от града. Проектът включва и създаване на зона за отдих край реката, както и изграждане на бизнес център в същия район. Във водите на канала ще се движат атрактивни лодки и малки туристически плавателни съдове.
< 1.2.3. 4.5. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.