Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Скални гробници, с. Поточница
Местоположение: Крумовград
Скални гробници, с. Поточница Край изоставена кариера за вулкански туфи, на около 200 м от левия бряг на река Крумовица, малко преди вливането й в р. Арда, има удължен рид от бели скали. На билото на рида са изсечени две скални гробници.
Скални ниши, с. Дъждовница
Местоположение: Кърджали
Скални ниши, с. Дъждовница Намират се вдясно от пътя, на около 500 м след селото в посока с. Ненково. Издълбани са върху открояващи се монолитни скали, сред които наред с нишите има оригинални форми на изветряне, наподобяващи исполински фигури. Впечатляват със своя брой и недостъпните места, в които са изсечени. Допуска се, че са с култово предназначение.
Скални ниши, с. Ненково
Местоположение: Кърджали
Скални ниши, с. Ненково Изсечени са върху венец от масивни пясъчни скали в близост до р. Боровица след крайните махали на с. Ненково. Забелязват се от асфалтовия път, минаващ по отсрещния бряг на реката. Наоколо има и други изсичания (жлебове, жертвеници и др.). В района са регистрирани гробница и некропол.
Скални ниши, с. Странджево
Местоположение: Крумовград
Скални ниши, с. Странджево Намират се на около 4 км югозападно от с. Странджево. На водослива между реките Арда и Крумовица е оформена красива долина, широка около 1000 м. Там, в района на защитената местност “Орешари”, върху масивна отвесна скала (Кован кая) са изсечени множество скални ниши. Разположени са в няколко групи, като броят им надхвърля 150. Тези паметници са свързани с многобройните тракийски селища, крепости, светилища и скални некрополи в тази част на р. Арда.
Скални ниши, Средна Арда
Местоположение: Кърджали
Скални ниши, Средна Арда Аналогични на скалните ниши при с. Дъждовница. Изсечени са в отвесни скали, непосредствено край жп сп. Средна Арда в посока гр. Хасково. Повече от 15 ниши, групирани върху 2 основни скали. Интересно в този комплекс е наличието на една съвременна ниша, направена през 1993г. с цел възстановяване технологията на изсичане. Предполага се, че тези скални изсичания са с култово предназначение.
< 1 ... 17. 18. 19.20.21. 22.23. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.