Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Слонът
Местоположение: Кирково
Слонът Оригинална форма на изветряне, изваяна в пясъчници. Намира се в района на с. Каялоба, малко след находището на пърнари – след Джами махле (Махалата с джамията), на около 300 м (след втория завой). Удивително напомня фигурата на слон, особено ако се погледне от изток. “Хоботът” оформя сводообразна дупка, използвана от местните хора като лечебно провирало. По околните борови дървета могат да се видят окачени конци, парцалчета, части от дрехи. Целият район е осеян с интересни форми на изветряне, формирани сред пясъчници с интересна слоистост.
Средновековен манастир "Св. Йоан Продром"
Местоположение: Кърджали
Средновековен манастир Намира се в кв. “Веселчане” на гр. Кърджали. Разположен е на естествено защитено място, край десния бряг на река Арда. Изграден е през X век на мястото на малка църква от V-VI век. В началото на ХІ в. е извършено цялостно преустройство на манастира. Изградена е нова крепостна стена, като в четирите краища и по средата на стените били издигнати квадратни кули. В самият й план е вграден символът на християнството – кръстът.
Средновековен мост, с. Ненково
Местоположение: Кърджали
Средновековен мост, с. Ненково Мостът е изграден на р. Боровица, един от големите притоци на р. Арда. Намира се в близост до с. Ненково. Следва архитектурната традиция за времето си. Прави впечатление с внушителните си размери. Той е асиметричен, с пет свода с различна големина. Пътното платно е дълго 58 м. Част от моста е разрушена от буйните води на реката. В единия край е дострояван, но след повторно разрушаване в другия край вече е неизползваем.
Средновековна крепост край с. Пчеларово
Местоположение: Черноочене
Средновековна крепост край с. Пчеларово Намира се в местността “Градището”, на около 5 км северно от селото, непосредствено край пътя за гр. Хасково, малко след разклона за с. Петелово и Минерални бани. Обектът е проучван през 1967-68 година. Крепостта е с форма на елипса с диаметри 22 и 75 метра. Стената е с дебелина от 1.20 до 1.50 м. В единия ъгъл има руини на кула с диаметър 3.40 м.
Средновековна крепост край с. Устра
Местоположение: Джебел
Средновековна крепост край с. Устра Разположена е на висок, продълговат рид, носещ същото име. Намира се на около 5 км североизточно от с. Устрен и на 3 км югоизточно от с. Лебед. Върхът е висок 1015 м. Площта на крепостта е 1.2 дка, като крепостната стена е дълга 113 м и има П-образна форма. В основата дебелината е 2.8 м, а в горния край – 1.75 м. На места е запазена до височина 8.0 м. Крепостта е имала 3 отбранителни кули – една полукръгла и две правоъгълни, които са били триетажни.
< 1 ... 18. 19. 20.21.22. 23.24. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.