Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Средновековна крепост “Мал асар”
Местоположение: Джебел
Средновековна крепост “Мал асар” До обекта се подхожда от кариерата за добив на перлит, край която преминава стар римски път. Крепостта се намира на около 2 км южно от кариерата, на открояващ се, но не много висок остър, недостъпен от северната страна връх. Западната страна (която е най-достъпна) е защитена от зидове. Крепостната стена опасва 2 площадки, съответно с размери 55 / 23 м и 36 / 21 м. Вътрешната крепостна стена се простира между 2 отвесни самотни канари, в една от които има 4 издълбани скални ниши.
Средновековна църква с част от крепостна стена, гр. Крумовград
Местоположение: Крумовград
Средновековна църква с част от крепостна стена, гр. Крумовград Намира се в центъра на града, в непосредствена близост до сградата на полицията, долепена е до джамията. Градена е от дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан. Запазени са около 50-70 см от зида. Върху северната стена са съхранени части от стенописи, но вече почти не се забелязват. При провеждане на разкопки (преди около 30 г.) северно от църквата са открити 5 детски гроба, в които не е намерен гробен инвентар. Камерите им са оформени от керемиди и камъни.
Старата джамия
Местоположение: Момчилград
Старата джамия Джамията се намира в гр. Момчилград и е построена през XVII век, като до днес продължава да е действащ религиозен храм. Има оригинална архитектура – единствената джамия в региона с две стари, елегантни минарета. През 2004 г. е извършена основна реставрация на храма.
Стената на яз. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Стената на яз. Кърджали Намира се на около 1.5 км от крайните къщи в кв. “Възрожденци” на гр. Кърджали. Строена е в периода 1957-63 г. Представлява уникална за времето си куха дъговидна конструкция. Висока е 103 м, а дължината е 341 м. Язовирното езеро е дълго 20 км и е с обем 532 млн. куб. м вода. Под стената е изградена Водноелектрическа централа с възможности за средногодишен добив на електроенергия от 164 млн. квтч.
Счупената планина, с. Воденичарско
Местоположение: Джебел
Счупената планина, с. Воденичарско Това е интересен геоложки феномен, формиран в края на XIX век. Представлява висок, прекъснат през средата хълм, вляво от пътя за с. Воденичарско, малко преди началото на резерват “Чамлъка”. Лявата част на хълма е отместена и потънала спрямо дясната на разстояние около 600 м. Разликата във височината е около 80 м.
< 1 ... 19. 20. 21.22.23. 24.25. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.