Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Тракийски култов комплекс край с. Ночево.
Местоположение: Черноочене
Тракийски култов комплекс край с. Ночево. В местността “Пармак кая” след последната махала на селото, върху доста голяма площ сред боровата гора са пръснати множество открояващи се скали с различни древни изсичания в тях. Впечатление правят добре запазените трапецовидни скални ниши, както и няколко сводообразни сухи пещери.
Тракийски мегалити, с. Друмче и с. Обичник.
Местоположение: Момчилград
Тракийски мегалити, с. Друмче и с. Обичник. В района на с. Друмче, на около 1 км югозападно от него има два скални комплекса отстоящи на около 200 м един от друг, с множество изсечени в тях ниши. Общият им брой е около 60, като някои са недовършени. За да се достигне до тях се тръгва по пътека, минаваща вляво край гробището на селото.
Тракийски ниши край с. Фотиново
Местоположение: Кирково
Тракийски ниши край с. Фотиново Изсечени са в пясъчниците по левия бряг на река Върбица, веднага след завоя по моста след село Крилатица в посока Фотиново. Там реката е с много широка речна тераса. Нишите са 6 на брой, с различна големина. Малко след тях, на около 200 метра в скалите има древни изсичания, улеи и скална гробница.
Тракийски ниши, с. Джанка (Махала Кълвач)
Местоположение: Крумовград
Тракийски ниши, с. Джанка (Махала Кълвач) Нишите са изсечени на западната страна на скалата, намираща се високо на десния бряг на дерето, под естествена козирка. Общият им брой е 11. Част от тях са в силно изветрели скали. Нишите вероятно са част от комплекса в махала Казан, разположен северно от тях.
Тракийско светилище, с. Ковил
Местоположение: Крумовград
Тракийско светилище, с. Ковил Светилището е разположено около венец от бели вулканични скали (вулкански туфи), който се издига върху билото на каменист хребет. От запад личат следи от зид без спойка, преграждал достъпната страна. На билото в скалите са изсечени множество съоръжения с култово предназначение, жертвеници, улеи, има голяма, добре запзена шарапана, ниши и пр.
< 1 ... 21. 22. 23.24.25. 26.27.28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.