Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Тюрбето на Хазър баба, с. Горна крепост
Местоположение: Кърджали
Тюрбето на Хазър баба, с. Горна крепост Това е алианска гробница, в която според местните вярвания е погребан Хазър баба, почитан от алианите светец. Намира се в източния край на селото, на голяма поляна, оградена с дъб и габър. До 1912 г. гробът е бил с правоъгълна, дървена ограда, след което тя е подменена с каменна. През 1939 г. трима майстори от Смолян построяват осемстенна гробница (поради невъзможност да се справят с основите на седмостен).
Хаджикадировата къща, с. Жълтуша
Местоположение: Ардино
Хаджикадировата къща, с. Жълтуша Намира се в махала Терзийци (Шивачи). Характерно за хората от този край е, че и до днес са големи майстори в тъкането на халища и козяци. Къщата е съставена от две части – стара, строена преди повече от 150 г и по-нова, голяма двуетажна част, чието изграждане е започнало през 1939 г., но е следвало традицията в строителството на съществуващата постройка. Двете къщи са свързани с тунелообразен проход. По-новата къща е изградена до покрив, но само в 2 от стаите вътрешното оформление е изцяло завършено. През 1945 г. на фронта в Унгария е убит собственикът на къщата, поради което тя остава недовършена.
Харман кая, с. Биволяне
Местоположение: Момчилград
Харман кая, с. Биволяне Това е скално изсечено светилище, разположено на невисоко плато на около 2 км източно от с. Долна Чобанка. Формирано е около малка пещера с дълбочина 7 м. Ранните археологически материали се отнасят към късноенеолитната епоха. В скалата до входа на неголяма пещера, са издълбани трапецовидни ниши с южно изложение. Из цялата площ се забелязват изсечени в скалите съоръжения – помещения, кръгли и трапецовидни ниши, гробници, щерни, концентрични кръгове, наподобяващи слънчев часовник, жертвеници, басейни, стъпала.
Хладилната пещера
Местоположение: Ардино
Хладилната пещера Намира се в района на ловния дом на дивечовъдното стопанство “Гайдарци”, район Русалско. Входът е край десния бряг на р. Малка Арда (Давидковска река), малко преди вливането в р. Арда. Край нея минава пътят за с. Любино. Тя е сводообразна, едногалерийна пещера, с дължина по оста 5-6 м. Има висока влажност през цялата година. Температурата вътре е постоянна без оглед на сезона – 3-4оС, което се дължи на множеството фини пукнатини и близостта на водата.
Художествена галерия “Станка Димитрова”, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Художествена галерия “Станка Димитрова”, гр. Кърджали Намира се в старата част на града, в близост до джамията и пазара. Помещава се в самостоятелна двуетажна сграда и разполага в своя фонд с богата колекция от картини на стари и съвременни български художници. Това е един от най-старите културни институти в града. Сградата е строена в средата на XIX век за турски конак. Използвана е от армията, полицията и държавната администрация. В един период в нея се е помещавал и историческият музей. В приземния етаж на галерията (криптата) са представени много икони и възрожденски щампи.
< 1 ... 22. 23. 24.25.26. 27.28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.