Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Връх Чиляка
Местоположение: Черноочене
Връх Чиляка Това е най-високият връх в рида Каракулас - 1459 м. Пътят до него минава през изключително красив ландшафт, сред редуващи се гори и голи чукари. Районът е осеян с високи канари и паметници от времето на траките. Гледката при подхождане към върха е изумителна – присъствието на язовирните езера (яз. Кърджали и яз. Боровица), както и на река Арда оставят незабравимо впечатление.
Въженият мост, с. Лисиците
Местоположение: Кърджали
Въженият мост, с. Лисиците През 1993 г. единственият достъп до с. Лисиците – въженият мост, е разрушен от водната стихия. Това налага извършване на основен ремонт, което всъщност води до изграждане на нов мост по съвременна технология. Това е най-дългият въжен мост в България. Разстоянието между пилоните му е 260 м. Изграден е в най-тясната част на яз. “Студен кладенец”. Районът е изключително красив.
Възрожденски къщи, гр. Крумовград
Местоположение: Крумовград
Възрожденски къщи, гр. Крумовград В града има няколко стари къщи, съхранили своя възрожденски облик. Една от тях е тази, в която се помещава историческият музей. Сградата е построена през 1901 г. за военен клуб и носи характеристиките на късновъзрожденска сграда. В периода 1912 – 1913 г. е използвана за кметство. През 1971 г. е реставрирана и адаптирана за нуждите на музейната сбирка.
Вятърният камък (Ель каясъ), с. Воденичарско
Местоположение: Джебел
Вятърният камък (Ель каясъ), с. Воденичарско Това е скална гробница, допробита от човешка ръка, придобила оригинална сводообразна форма, скален прозорец. Намира се на около 200 м източно от крепостта в посока на преминаващото в близост Асар дере. Местните хора вярват в лечебната сила на мястото и често го посещават за здраве. Промушват се 3 пъти през свода и оставят по околните храсти и дървета парцалче или част от дреха. Мястото се посещава най-много около 6 май (Гергьовден).
Големият и Малкият казан
Местоположение: Момчилград
Големият и Малкият казан В местността “Казан беюг” край махала Въз на с. Равен се извисява комплекс от интересни скални образувания, разположени върху левия бряг на р. Казан дере, с височина над 30 метра. В района има множество изсечени в скалите съоръжения – проходи, жертвеници, жлебове, улеи, трапецовидни ниши, както и добре запазена гробница с ясно изразен жлеб за нейното затваряне. По повърхността се срещат керамични фрагменти. Комплексът има добра визуална връзка със светилището при с. Татул. Не са извършвани организирани разкопки.
< 1. 2. 3.4.5. 6.7. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.