Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Джамията в гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Джамията в гр. Кърджали Намира се в непосредствена близост до градския пазар. Масивна, елегантна сграда, строена през 1812 г. През 1874 г. е преустроена. В нея могат да се съберат до 500 поклонници.
Джамията в с. Любино
Местоположение: Ардино
Джамията в с. Любино Представителна средищна джамия, обслужваща всички махали в кметството. Забелязва се от много далече – откроява се с белия си корпус. Намира се край старо гробище, в което са погребани първите ходжи, обслужвали я от самото начало на нейното изграждане. Районът се нарича от местните хора “Джами янъ”. Пред входа на джамията са руините на медресето, което е подготвяло духовници с по-нисък ранг, ходжи и имами. Впоследствие е преустроено за духовно училище, светско българско училище, а последно е било част от читалище. Днес е почти разрушено.
Джамията в Чал
Местоположение: Крумовград
Джамията в Чал Това е най-старата датирана джамия в Източните Родопи. На ьглов камък на южната стена е изписана годината 1201 по Хиджра, съотвестваща на 1786-1787 година. Наричат я Ахат боба джамиси, по името на почитания светец, чието тюрбе се намира в гробището на селото. Смята се, че на това място е имало по-стара джамия, построена от рода Коюноллар, поради което и до днес е известна и като Коюналлар джамиси.
Джамията на с. Бенковски
Местоположение: Кирково
Джамията на с. Бенковски Красива, наскоро обновена сграда, внушителна постройка, намираща се в близост до центъра на селото. Действащ религиозен храм, посещаван от вярващите в целия район. В двора е съхранен вековен дъб.
Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово
Местоположение: Кирково
Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово Представлява вечнозелен храст или малко дърво, нетипично за нашата флора. Включен е в Червената книга на България в категорията редки видове. Среща се в Странджа, Средните Родопи, Средна гора, Беласица. През 1972г. в Източните Родопи е открито ново находище - в района на с. Чакаларово. През 1980г. то е обявено за природна забележителност. Площта, която обхваща, е около 1 дка. Към момента на обявяване дръвчетата са били с височина 3 м и диаметър около 22 см.
< 1 ... 3. 4. 5.6.7. 8.9. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.