Полезни връзки
Филтър по община:
Екологична пътека №5
Местоположение:
Маршрут: гр. Кърджали – гр. Момчилград – с. Равен – с. Татул – с. Равен – с. Биволяне – Вкаменената гора – с. Биволяне – резерват Боровец – с. Равен – гр. Момчилград – гр. Кърджали – 6 часа
Екологична пътека №6
Местоположение:
Маршрут: гр. Кърджали – с. Сипей – с. Зимзелен – с. Гъсково – с. Широко поле – спирка „Железни врата” – с. Пропаст – гр. Кърджали Маршрутът е за един ден.
Екологична пътека №7
Местоположение:
Маршрут: гр. Кърджали – с. Солище – Телевизионна кула при с. Иванци – с. Зимзелен – с. Сипей – гр. Кърджали – 7 часа пеша
Екологична пътека №8
Местоположение:
Маршрут: гр. Кърджали – гр. Крумовград – с. Сърнак – хижа Свежест – с. Пелевун – с. Черни рид – гр. Ивайловград – с. Лъджа – с. Белополяне – гр. Ивайловград – с. Хухла – с. Железино – с. Гугутка – гр. Кърджали Маршрутът е за три дни.
Екологична пътека №9
Местоположение:
Маршрут: гр. Кърджали – гр. Джебел – с. Бенковски – трите пърнара при с. Средна Каялоба. Маршрутът е за един ден.
< 1.2. 3 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.