Полезни връзки
Филтър по община:
Ловен туризъм (ловни стопанства)
Местоположение: Джебел
Ловен туризъм (ловни стопанства) В района между селата Лебед и Устрен се намира ловното стопанство към Държавно лесничейство, гр. Джебел. В оградената площ освен традиционите за региона диви животни има и привнесени диви кози (муфлони).
Ловната хижа край с. Ахрянско.
Местоположение: Ардино
Разположена е край два малки микроязовира и се ползва от местната ловна дружинка. Край нея има зарибена водна площ.
Ловния дом край с. Любино.
Местоположение: Ардино
Ловния дом край с. Любино. Намира се на територията на Ловно стопанство “ Гайдарци”, към с. Русалско. Построен е на изключително живописно място край брега на р. Малка Арда (Давидковска река), в непосредствена близост до водослива в р. Арда, по пътя за с. Любино. Разполага 16 места за нощувка, разпределени на 2 етажа. Сградата е електрифицирана. Създадени са удобства за колективни празненства, както и за организиран ловен туризъм.
Микроязовир за риболов, с. Жинзифово
Местоположение: Кърджали
Микроязовир за риболов, с. Жинзифово Намира се на около 15 км от гр. Кърджали, вляво от пътя за гр. Хасково, малко преди с. Жинзифово. Приятно място за риболов. Площта на водното огледало е около 18 дка. Част от брега е обрасъл с борова гора, а останалата е на открито. Завъден е шаран.
Микроязовир на хижа “Хвойнова поляна”
Местоположение: Кирково
Микроязовир на хижа “Хвойнова поляна” Малко изкуствено езерце, в непосредствена близост до хижата. Зарибено е с шаран и е на разположение на гостите.
< 1.2. 3.4 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.