Полезни връзки
Филтър по община:
Микроязовири, с. Сливарка
Местоположение: Крумовград
Микроязовири, с. Сливарка В непосредствена близост до селото (в долния му край) има два микроязовира, сравнително големи, със земно-насипна стена. Прави впечатление, че голямата водна площ е с изключително чиста вода. Бреговете също са почистени от изсъхнали дървета и храсти.
Река Арда
Местоположение:
Река Арда

Река Арда е най-големият десен приток на р. Марица и най-голямата родопска река. Извира от Ардински връх в Родопите и се влива в река Марица извън територията на страната. Дължината на реката в границите на България е 241.3 км. Независимо от сравнително ниската надморска височина, поречие Арда има най-висок отточен модул от всички български поречия – 14 л/сек/км2. Водосборът на реката е силно подложен на средиземноморското влияние. Единствен в страната той е разположен изцяло успоредно на бреговата беломорска ивица, на разстояние 40-60 км от нея. На това се дължи и разпределението на пълноводията по сезони (главно през зимните месеци), както и големите размери на високите вълни като резултат от снеготопене и зимни дъждове.

Река Върбица
Местоположение:
Река Върбица Това е най-големият приток на река Арда с дължина 98.1 км. Извира на около 2.5 км ИСИ от Добри връх. За нейно начало се счита Ерма река, извираща от кота 1346 m. Върбица е реката с най-висок средногодишен модул на оттока в страната – 18.80 l/s/km2.
Река Крумовица
Местоположение:
Река Крумовица Това е вторият по големина приток на река Арда след р. Върбица. Води началото си от рида Мъгленик, на около 5 км южно от с. Аврен (там носи името Авренска река). Преминава през Крумовград, откъдето е и името. Общата дължина е 59 км. Влива се в река Арда малко след с. Поточница, под скалите на защитена местност Орешари. Там ширината на речното корито при водослива достига до 300 метра, като оформя голяма плодородна долина.
Риболовна база, с. Ягнево
Местоположение: Кирково
Разполага с 4 големи бунгала с по 2 стаи (2 + 1 легла). Водната площ е 5 дка, а максималната дълбочина 2.5 м. Зарибено е с пъстърва, каракуда и шаран. На място се предлагат риболовни принадлежности, примамки и захранки. Провеждат се състезания по спортен риболов.
< 1.2.3. 4 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.