Полезни връзки
Филтър по община:
Язовир в местността Голяма нива, с. Кирково
Местоположение: Кирково
Язовир  в местността Голяма нива, с. Кирково Удобен за риболов, достъпен с лек автомобил.
Язовир “Мъглене”, с. Мъглене
Местоположение: Кирково
Язовир  “Мъглене”, с. Мъглене Сравнително голям язовир, разположен край с. Мъглене, в близост до с. Бенковс-ки. Има обем от 8 млн. м3. С кола се стига до самия язовир. Добро място за риболов, но без база за преспиване.
Язовир “Боровица”
Местоположение:
Язовир “Боровица” Намира се на река Боровица, ляв приток на река Арда с дължина 41.5 км. Изграден е с цел питейно водоснабдяване на гр. Кърджали и голяма част от останалите населени места в тази част на областта. Стената е земно-насипна – една от най-големите земно-насипни стени в България. Има интересен преливник - представлява голяма фуния, от която чрез тунел излишната вода се отвежда в реката след стената.
Язовир “Кърджали”
Местоположение:
Язовир “Кърджали” Дъгово-бетонната стена на язовир “Кърджали” е с височина 103.5 м и дължина 341 м. Това е най-високата стена на язовир в България. Построена е в долината на р. Арда, на около 3 км югозападно от гр. Кърджали. Въведен е в експлоатация през 1962 година. Пълният обем на язовирното езеро е 497 млн.м3, полезният обем е 390 млн.м3, а мъртвият обем е 107 млн.м3. Средният годишен отток е 600 млн.м3, залята площ около16000 дка, а дължината на водното огледало е 21-22 км. Средната дълбочина на язовира е 60 м.
Язовир “Студен кладенец”
Местоположение:
Язовир “Студен кладенец” Язовирът е част от енергийната каскада Арда. Това е първият построен по реката язовир, пуснат в експлоатация през 1957 година. Стената му е изградена на около 30 км източно от гр. Кърджали. Водосборната му област е 3 752 км2 със среден годишен отток 1 600 млн м3. Бетонната язовирна стена е висока 68 метра в най-високата си част, а дължината й е 350 метра. По нея преминава пътят от Крумовград за Хасково. В основата си стената е широка 61 метра, а в короната — 8 метра. Средната ширина на язовирното езеро е 2 км, а дълбочината му – 40 м. Под водите са останали 12 села. Водохранилището е с полезен обем от 489 млн. м3.
< 1. 2.3.4 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.