Полезни връзки
Стратегически план за развитие на културния туризъм в България

ЛоКуС 9Мечът и Кръстът – базира своята стратегия върху популяризиране и утвърждаване на уникалния символ на територията Перперикон, който да се превърне в център за културен туризъм на цялата територия. Чрез интегриране на други културни и природни ресурси се цели превръщането на ЛоКуС-а в един от националните лидери за международен туризъм.

Кърджали Инфо – Културно-информационен гайд
Кърджали Инфо – Културно-информационен гайд


Кърджали Инфо
се издава всеки месец в тираж 8000 бр. Разпространява се безплатно в Кърджали, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград, Джебел, Кирково.

За контакт: гр. Кърджали, ул. „Раковски” №4
Маркетинг и реклама:
Лазар Попов - тел.: +359/898 81 92 99
Дуран Дуран тел.: +359/889961699
Ел. адрес: intergroup@kjinfo.net

Галерия Родопи
Галерия Родопи

Галерия Родопи


"... Родопите са древна планина, съхранила в себе си мъдростта на Времето. Тя е част от Големия Тракийски срединен масив, включващ Родопите, Рила, Пирин и част от планините на Беломорска и Източна Тракия. Това е най-старата суша на Балканите, което обуславя изключителното разнообразие от минерали и скали, срещани тук. Географското разположение е предпоставка за наличието на растения и животни, характерни както за Централна Европа, така и за Средиземноморието..."

Драматично-куклен театър
Драматично-куклен театърАдрес: гр. Кърджали, ул "Булаир" №1
Интернет страница: http://dktdimov.com/bg/
За контакт:
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА – Ангелина Кирякова – тел: 0361/641 91, ani@dktdimov.com
ИНФОРМАЦИЯ – тел: 0361/641 99

Туристически агенции и туроператори

В тази секция са представени контакти за връзка с туристически агенции и туроператори, които ще ви съдействат при избора на дестинация, хотел, организирана екскурзия ...

< 1. 2 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.