Полезни връзки
Добре дошли в Туристическия портал на Област Кърджали!

 Уважаеми посетители,

Добре дошли в Туристическия портал на Област Кърджали.

В този информационен портал сме се опитали да систематизираме и представим туристическия потенциал на област Кърджали. Порталът съдържа актуална информация за туристическите обекти в региона, местата за отдих и почивка, както и представя възможностите за лов, риболов и еко туризъм. Порталът работи в два режима на език – български и английски. Обектите във всяка категория имат възможност за филтриране по общини или по азбучен ред.

В горната дясна част на страницата виждате логото и слогана на област Кърджали, разработени като част от Модела за корпоративна идентичност на областта.

Нашата идея е и занапред Туристическият портал да се използва като платформа за разпространение на актуална информация в сферата на туризма – събития в общините, предстоящи инициативи, реализирани проекти, открития при разкопки, изградена инфраструктура, открит нов хотел и т.н.

Изпращайте ни новини, свързани с туристически инициативи в областта.

Изпращайте ни ваши истории и впечатления от посещение на обекти в областта.

Изпращайте ни информация, свързана с развитието на туризма в областта.

Очакваме вашите писма на адрес office@novaevropa.net

Екипът на фондация „Радио Нова Европа”

< 1.2 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.