Полезни връзки
МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Дата: 14/04/2010
МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Разработен е Модел за корпоративна идентичност на Област Кърджали, в рамките на който са създадени лого и слоган, представящи туристическия облик на Областта.

ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
Дата: 25/03/2010
Община Момчилград притежава висок природен потенциал и богата културна история, които са предпоставка за развитие на туризма, както и свързаните с него икономически дейности. Наличието на природни феномени и забележителности, съчетанието на различни релефни форми с благоприятни климатични условия, разнообразна горска растителност и срещани животни, са отлични условия за развитието на отдиха и туризма.
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА КИРКОВО
Дата: 25/03/2010
Историческото наследство на района дава възможност за развитие на алтернативен туризъм. На територията на общината съществуват множество исторически останки от различни епохи. Голямото биоразнообразие, уникалните природни забележителности и запазена природна среда, незасегната от негативните влияния на индустриализацията и урбанизацията превръщат екотуризма в един от приоритетите за развитие на общината.
96 ГОДИНИ ОБЩИНА КИРКОВО
Дата: 25/03/2010
Общинското ръководство на Кирково организира на 26.03.2010г. тържество, посветено на 96 години от създаването на общината
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
Дата: 25/03/2010
Чистият планински въздух, красивата природа в Община Джебел създават добри условия за развитие на туризма. В околностите има места с подчертана пейзажна стойност, които са и природни забележителности. По известни са: Средновековната крепост "Устра", Античната гробница "Хамбар кая", Счупената планина, Лебедовите езера – в тях растат естествени водни лилии и други. Тези места предразполагат развитието на туризма и места за отдих.
< 1 ... 3. 4. 5.6.7. 8.9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.