Полезни връзки
"ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ" ПРЕДСТАВЯ ДМКД "КАДРИЕ ЛЯТИФОВА”
Дата: 25/03/2010
Със спектакъла “Пролетен концерт” ще зарадват кърджалийци на 23 март от 19,00 часа творците от ДМДТ “Кадрие Лятифова”. Песни на няколко езика, модерни танци и стихове ще звучат от сцената за първа пролет, а директорът Стефан Къшев ще изпълни римейк на песен на Джо Кокър.
< 1 ... 5. 6. 7.8.9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.