Филтър по община:
Дяволският мост
Местоположение: Ардино
Дяволският мост Мост над р. Арда, намиращ се близо до с. Дядовци, на 6 км северно от гр. Ардино. Построен е върху живописен тесен пролом през Късното средновековие. През него е минавал път, свързващ района на Тракийската низина с Беломорието (Пловдив, Асеновград, Тополовски проход, Дяволския мост, Даладжа, Алада, Устра, Маказа, Беломорието).
Жертвен камък - Шарапаната край с. Вряло
Местоположение: Момчилград
Жертвен камък -  Шарапаната край с. Вряло Една от добре запазените шарапани в тази част на Родопите. Разположена е край махала Гузоллар на с. Вряло. Местните хора я наричат “шарап-ташлар” или “шарпана”. Съставена е от два басейна, разположени стъпаловидно, свързани чрез улей. Единият е с кръгла форма, диаметър 2 м и дълбочина 0.5 м. Вторият басейн е под него. Има елипсовидна форма с диаметри 1.30 и 1.13 м и същата дълбочина.
Комплексът край с. Неофит Бозвелиево
Местоположение: Момчилград
Комплексът край с. Неофит Бозвелиево

Нишите са разположени на открояваща се скала вдясно от пътя в посока към с. Лале. Издълбани са на достъпно място, във варовик, което се среща сравнително рядко. Те са 11 на брой, разпределени на 2 нива. Сред тях има и недовършени, което дава възможност да се проследи начинът на изсичане.

Крепостта при с. Вишеград
Местоположение: Кърджали
Крепостта при с. Вишеград Средновековната крепост се намира на десния бряг на р. Арда, на около 150 м северно от селото. До нея се достига по добър коларски път. Заема площ от 562 кв.м. върху скалист връх над яз. "Студен кладенец". Крепостната стена опасва върха от всички посоки. На места са запазени стени с височина до 7 м и ширина до 1.75 м.
Крепостта “Асара” край рудник Звездел
Местоположение: Момчилград
Крепостта “Асара” край рудник Звездел Средновековна крепост, изградена през ХI-XII век на доминираща височина в района на рудник Звездел. Открояват се останките на две големи кули, като в едната от тях има следи от жилищни помещения и параклис. На по-късен етап, двете кули са свързани чрез крепостна стена. Източната кула е охранявала портата. Снабдена е с водохранилище, чието дъно е измазано с розов хоросан. Водата е пречиствана с пясък.
< 1.2. 3.4. ... 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.