Филтър по община:
Култов комплекс, с. Лисиците
Местоположение: Кърджали
Култов комплекс, с. Лисиците Село Лисиците се намира на десния бряг на яз. "Студен кладенец". Най-удобният подход към него е през въжения мост над естествено стеснение на язовирното езеро в района на с. Широко поле, под крепостта “Моняк”.
Куполна гробница край с. Старейшино
Местоположение: Кирково
Куполна гробница край с. Старейшино "Пунар кая" (Скалния кладенец) представлява куполна гробница, намираща се в района на с. Старейшино. От нея извира вода, която се събира в два малки, изсечени на пода басейна - кръгъл и правоъгълен, които са съединени с улей. Водата се извежда извън гробницата. В представите на местното население обектът се свързва с поверие за лечебни свойства както на мястото, така и на бликащата от него вода. Обектът се посещава от много хора на 6 май - Гергьовден (Хъдърлез).
Областен център и епископска резиденция, с. Чифлик
Местоположение: Кърджали
Областен център и епископска резиденция, с. Чифлик Обектът има пряка връзка с комплекса “Перперикон”. През VIII-IX в. центърът на властта временно се премества от крепостта в нейното подножие. В землището на днешното с. Чифлик, само на 2 км по права линия от твърдината, се намира местността Клисе башъ. Там през 2001-2002 г. се провеждат мащабни разкопки, дали много интересни резултати.
Скален некропол с жертвеник, с. Ковил.
Местоположение: Крумовград
Скален некропол с жертвеник, с. Ковил. В близост до пътя Крумовград – Хасково, непосредствено след къщите на селото има ясно видим скален некропол. Гробовете са изсечени в скалите по периферията на билото в местността Белите камъни (Ак кая), където се откриват следите на тракийско светилище. Общият им брой е 9, от които 3 са добре запазени, 4 са почти унищожени, а 2 не са довършени. Гробовете са разположени в една линия с приблизителна ориентация С-Ю. Не са открити следи от погребения. Погребенията са извършвани чрез трупоизгаряне извън гроба, като останките и много дарове са полагани в урна или направо на терена и ограждани с камъни. При извършените разкопки са открити много накити, фибули, глинени зооморфни култови фигури и изобилие от керамичен материал. Некрополът е датиран в периода II в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.
Скален некропол, с. Широко поле.
Местоположение: Кърджали
Скален некропол, с. Широко поле. На около 200-300 метра под върха с крепостта “Моняк” са разкрити няколко скално изсечени гроба. Те са с четириъгълен план и трапецовидно напречно и надлъжно сечение. Издълбани са в скалата така, че отворът им е на нивото на терена. Били са затваряни отгоре, като на някои има следи от жлеб. Единият от гробовете ярко се откроява със своите размери. Предполага се, че това е двоен “царски гроб”, както го наричат местните жители. До него има по-малък гроб и в западната му част има следи от издълбан кръст.
< 1. 2.3.4. 5.6. ... 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.