Филтър по община:
Скална винарна (шарапана), с. Джанка
Местоположение: Крумовград
Скална винарна (шарапана), с. Джанка Шарапаната е изсечена в аналогична на гробницата скала и се намира на 10 м северно от нея. Тя е с един басейн, кръгла, и с диаметър 1.6 м и дълбочина 0.35-0.45 м. Дъното на басейна е с наклон на изток, където е изсечен отточен отвор. От запад над басейна през скалата е изсечен улей за отвеждане на дъждовната вода. В близост до шарапаната е запазена малка част от още една (само малкия басейн). На малко възвишение, северно от шарапаната има още една, аналогична на нея, изсечена в същите бели вулканични скали.
Скална гробница - мах. Веслец, с. Бенковски.
Местоположение: Кирково
Скална гробница - мах. Веслец, с. Бенковски. Местните хора я наричат “Дупчения камък”. Намира се в близост до пътя за с. Мъглене, вдясно от шосето, на около 300 метра след последните къщи на мах. Веслец. Гробницата е ограбена още в древността. Куполът е пробит допълнително и така се е образувало провирало. Хората вярват в лековитата сила на мястото и често търсят там лек за болки, които “идват и си отиват” (ревматизъм, шарка, стресови неврози и др.). След като се промушат 3 пъти през отвора (отдолу-нагоре), те оставят част от дреха на близкото дърво с надежда болестта да остане там.
Скална гробница, с. Джанка
Местоположение: Крумовград
Скална гробница, с. Джанка Гробницата се намира на около 80-100 м от училището в селото (не е действащо, поради липса на деца). Изсечена е в слабо издадена над околния терен вулканична, бяла скала. Грубо оформено преддверие води към по-ниско разположената гробна камера с трапецовиден план. Тесен вход с праг е свързвал двете части, но днес от него има само следи. Камерата се стеснява нагоре и вероятно отгоре е имало отвор. Северната част на гробницата не е запазена.
Скална гробница, с. Мъженци
Местоположение: Кирково
Скална гробница, с. Мъженци Добре запазена куполна гробница с пещерообразна форма. Има сравнително голям, добре открояващ се вход, по края на който личи жлеб от затваряща го плоча. Изсечена е в основата на заоблен от ветровете пясъчник, на лесно и достъпно място.
Скални гробници, с. Поточница
Местоположение: Крумовград
Скални гробници, с. Поточница Край изоставена кариера за вулкански туфи, на около 200 м от левия бряг на река Крумовица, малко преди вливането й в р. Арда, има удължен рид от бели скали. На билото на рида са изсечени две скални гробници.
< 1. 2. 3.4.5. 6.7. ... 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.