Филтър по община:
Скални ниши, с. Дъждовница
Местоположение: Кърджали
Скални ниши, с. Дъждовница Намират се вдясно от пътя, на около 500 м след селото в посока с. Ненково. Издълбани са върху открояващи се монолитни скали, сред които наред с нишите има оригинални форми на изветряне, наподобяващи исполински фигури. Впечатляват със своя брой и недостъпните места, в които са изсечени. Допуска се, че са с култово предназначение.
Скални ниши, с. Ненково
Местоположение: Кърджали
Скални ниши, с. Ненково Изсечени са върху венец от масивни пясъчни скали в близост до р. Боровица след крайните махали на с. Ненково. Забелязват се от асфалтовия път, минаващ по отсрещния бряг на реката. Наоколо има и други изсичания (жлебове, жертвеници и др.). В района са регистрирани гробница и некропол.
Скални ниши, с. Странджево
Местоположение: Крумовград
Скални ниши, с. Странджево Намират се на около 4 км югозападно от с. Странджево. На водослива между реките Арда и Крумовица е оформена красива долина, широка около 1000 м. Там, в района на защитената местност “Орешари”, върху масивна отвесна скала (Кован кая) са изсечени множество скални ниши. Разположени са в няколко групи, като броят им надхвърля 150. Тези паметници са свързани с многобройните тракийски селища, крепости, светилища и скални некрополи в тази част на р. Арда.
Скални ниши, Средна Арда
Местоположение: Кърджали
Скални ниши, Средна Арда Аналогични на скалните ниши при с. Дъждовница. Изсечени са в отвесни скали, непосредствено край жп сп. Средна Арда в посока гр. Хасково. Повече от 15 ниши, групирани върху 2 основни скали. Интересно в този комплекс е наличието на една съвременна ниша, направена през 1993г. с цел възстановяване технологията на изсичане. Предполага се, че тези скални изсичания са с култово предназначение.
Средновековен манастир "Св. Йоан Продром"
Местоположение: Кърджали
Средновековен манастир Намира се в кв. “Веселчане” на гр. Кърджали. Разположен е на естествено защитено място, край десния бряг на река Арда. Изграден е през X век на мястото на малка църква от V-VI век. В началото на ХІ в. е извършено цялостно преустройство на манастира. Изградена е нова крепостна стена, като в четирите краища и по средата на стените били издигнати квадратни кули. В самият й план е вграден символът на християнството – кръстът.
< 1. 2. 3. 4.5.6. 7.8.9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.