Филтър по община:
Средновековен мост, с. Ненково
Местоположение: Кърджали
Средновековен мост, с. Ненково Мостът е изграден на р. Боровица, един от големите притоци на р. Арда. Намира се в близост до с. Ненково. Следва архитектурната традиция за времето си. Прави впечатление с внушителните си размери. Той е асиметричен, с пет свода с различна големина. Пътното платно е дълго 58 м. Част от моста е разрушена от буйните води на реката. В единия край е дострояван, но след повторно разрушаване в другия край вече е неизползваем.
Средновековна крепост край с. Пчеларово
Местоположение: Черноочене
Средновековна крепост край с. Пчеларово Намира се в местността “Градището”, на около 5 км северно от селото, непосредствено край пътя за гр. Хасково, малко след разклона за с. Петелово и Минерални бани. Обектът е проучван през 1967-68 година. Крепостта е с форма на елипса с диаметри 22 и 75 метра. Стената е с дебелина от 1.20 до 1.50 м. В единия ъгъл има руини на кула с диаметър 3.40 м.
Средновековна крепост край с. Устра
Местоположение: Джебел
Средновековна крепост край с. Устра Разположена е на висок, продълговат рид, носещ същото име. Намира се на около 5 км североизточно от с. Устрен и на 3 км югоизточно от с. Лебед. Върхът е висок 1015 м. Площта на крепостта е 1.2 дка, като крепостната стена е дълга 113 м и има П-образна форма. В основата дебелината е 2.8 м, а в горния край – 1.75 м. На места е запазена до височина 8.0 м. Крепостта е имала 3 отбранителни кули – една полукръгла и две правоъгълни, които са били триетажни.
Средновековна крепост “Мал асар”
Местоположение: Джебел
Средновековна крепост “Мал асар” До обекта се подхожда от кариерата за добив на перлит, край която преминава стар римски път. Крепостта се намира на около 2 км южно от кариерата, на открояващ се, но не много висок остър, недостъпен от северната страна връх. Западната страна (която е най-достъпна) е защитена от зидове. Крепостната стена опасва 2 площадки, съответно с размери 55 / 23 м и 36 / 21 м. Вътрешната крепостна стена се простира между 2 отвесни самотни канари, в една от които има 4 издълбани скални ниши.
Средновековна църква с част от крепостна стена, гр. Крумовград
Местоположение: Крумовград
Средновековна църква с част от крепостна стена, гр. Крумовград Намира се в центъра на града, в непосредствена близост до сградата на полицията, долепена е до джамията. Градена е от дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан. Запазени са около 50-70 см от зида. Върху северната стена са съхранени части от стенописи, но вече почти не се забелязват. При провеждане на разкопки (преди около 30 г.) северно от църквата са открити 5 детски гроба, в които не е намерен гробен инвентар. Камерите им са оформени от керемиди и камъни.
< 1 ... 3. 4. 5.6.7. 8.9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.