Филтър по община:
Тракийска крепост при с. Женда в местността “Буюк тепе” (“Асаркая”)
Местоположение: Черноочене
Тракийска крепост при с. Женда в местността “Буюк тепе” (“Асаркая”) Малко след с. Женда, край с. Соколите, вляво по добър черен път се достига до местността “Асар кая”. На доминираща височина, сред особено изветрели скали, се виждат руините на тракийска крепост, направена от струпани камъни без хоросан.
Тракийска крепост, с. Устра.
Местоположение: Джебел
Намира се в местността Остър камък, на около 300 м северно от с. Устрен. Южната част представлява остри, труднопроходими зъбери. Останалата част е опасана от каменна стена, неправилен седмоъгълник с обща дължина 263 м. Камъкът е полаган направо върху земята, без да е вкопаван.
Тракийски комплекс “Орлови скали”
Местоположение: Ардино
Тракийски комплекс “Орлови скали” Комплексът се намира в местността Орлови скали (Картал кая). Върху извисяващи се в гората скали са изсечени множество ниши (около 90 на брой). Една от хипотезите за тяхното предназначение е, че вътре са поставяни оброчни плочи или глинени съдове, свързани с култа към умрелите. Под скалите има следи от улеи, жертвеници и други древни съоръжения.
Тракийски култов комплекс край с. Ночево.
Местоположение: Черноочене
Тракийски култов комплекс край с. Ночево. В местността “Пармак кая” след последната махала на селото, върху доста голяма площ сред боровата гора са пръснати множество открояващи се скали с различни древни изсичания в тях. Впечатление правят добре запазените трапецовидни скални ниши, както и няколко сводообразни сухи пещери.
Тракийски мегалити, с. Друмче и с. Обичник.
Местоположение: Момчилград
Тракийски мегалити, с. Друмче и с. Обичник. В района на с. Друмче, на около 1 км югозападно от него има два скални комплекса отстоящи на около 200 м един от друг, с множество изсечени в тях ниши. Общият им брой е около 60, като някои са недовършени. За да се достигне до тях се тръгва по пътека, минаваща вляво край гробището на селото.
< 1 ... 4. 5. 6.7.8. 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.