Филтър по община:
Тракийски ниши край с. Фотиново
Местоположение: Кирково
Тракийски ниши край с. Фотиново Изсечени са в пясъчниците по левия бряг на река Върбица, веднага след завоя по моста след село Крилатица в посока Фотиново. Там реката е с много широка речна тераса. Нишите са 6 на брой, с различна големина. Малко след тях, на около 200 метра в скалите има древни изсичания, улеи и скална гробница.
Тракийски ниши, с. Джанка (Махала Кълвач)
Местоположение: Крумовград
Тракийски ниши, с. Джанка (Махала Кълвач) Нишите са изсечени на западната страна на скалата, намираща се високо на десния бряг на дерето, под естествена козирка. Общият им брой е 11. Част от тях са в силно изветрели скали. Нишите вероятно са част от комплекса в махала Казан, разположен северно от тях.
Тракийско светилище, с. Ковил
Местоположение: Крумовград
Тракийско светилище, с. Ковил Светилището е разположено около венец от бели вулканични скали (вулкански туфи), който се издига върху билото на каменист хребет. От запад личат следи от зид без спойка, преграждал достъпната страна. На билото в скалите са изсечени множество съоръжения с култово предназначение, жертвеници, улеи, има голяма, добре запзена шарапана, ниши и пр.
Харман кая, с. Биволяне
Местоположение: Момчилград
Харман кая, с. Биволяне Това е скално изсечено светилище, разположено на невисоко плато на около 2 км източно от с. Долна Чобанка. Формирано е около малка пещера с дълбочина 7 м. Ранните археологически материали се отнасят към късноенеолитната епоха. В скалата до входа на неголяма пещера, са издълбани трапецовидни ниши с южно изложение. Из цялата площ се забелязват изсечени в скалите съоръжения – помещения, кръгли и трапецовидни ниши, гробници, щерни, концентрични кръгове, наподобяващи слънчев часовник, жертвеници, басейни, стъпала.
Шарапаните, с. Ночево.
Местоположение: Черноочене
Шарапаните, с. Ночево. Намират се в едноименната местност, под гореописаните скални комплекси. Това са две добре запазени шарапани, разположени на около 200 м една от друга. Едната попада в оградената площ, предпазваща новопосадени борови култури от добитък. При нея са запазени и двата басейна, свързани чрез улей. По-високият има правоъгълна форма със заоблени краища и дълбочина около 20 см, а по-ниският – полусфера с дълбочина 65 см и диаметър 0.80 м. На втория басейн ясно личат два улея, което предполага наличието и на следващо ниво.
< 1 ... 5. 6. 7.8.9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.