Филтър по община:
Вкаменената гора
Местоположение: Момчилград
Вкаменената гора Намира се в близост до с. Равен, в дълбок дол, наричан от местните хора “Габъз дере”. Вкаменелите дървета се разкриват от двете страни на дерето по протежение на око-ло 200 м. “Гората” е представена от около двайсетина екземпляра, с височина до 1-1.5 м и диаметър на ствола от 0.4 до 0.6 м. На два от тях диаметърът е около 4 м, а височината – 1 м. В напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни кръгове. Част от съх-ранените клони са обгорели. Равенската гора е уникална с това, че дърветата са прави. До днес в България няма описан подобен случай.
Водопад “Реджеп тарла”, с. Чилик
Местоположение: Кърджали
Обявен е за защитен обект през 1965г. Защитената територия е с площ 0.10 ха. Намира се на Ташалан дере, в землището на с. Чилик (на около 0.5 км от селото). Представлява естествен водопад с височина около 5 м. За съжаление, след края на месец юли водата почти винаги се губи.
Водопадите
Местоположение: Крумовград
Интересният геоложки строеж в част от общината създава добра предпоставка за формиране на естествени високи отвесни прагове по течението на някои от големите дерета. Такова едно дере е Душан дере. По него има три водопада обявени за защитени обекти. Те са съответно в землищата на селата Падало, Красино и Джанка и са с височина на пад около 20 метра.
Водопадът край с. Безводно
Местоположение: Черноочене
Водопадът край с. Безводно В близост до с. Безводно, край маркираната пътека за вр. Чиляка, тръгваща покрай смесения магазин в селото, има сравнително висок водопад, с височина около 25-28 метра. Той е непосредствено под коларския път и когато има вода гледката е внушителна. Дерето е изключително живописно. За съжаление, водопадът е сезонен и най-добре е да се посещава до месец юли, или след първите есенни дъждове.
Връх Вейката
Местоположение: Кирково
Връх Вейката Това е най-високият връх в рида Гюмюрджински снежник, на територията на страната. Висок е 1463 метра. В географско отношение е най-южната точка на България. Гледката от върха е неописуема. От там при ясно време се вижда голяма част от съседна Гърция, Бяло море, Портолагос и др. До върха има няколко подхода. Единият е през с. Чакаларово. В края на селото, до моста има черен път, по който за около час и половина се стига до бившата гранична застава. От там се върви по пътека покрай граничната бразда и след около още 2 часа се стига до върха.
< 1.2. 3.4. ... 7 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.