Филтър по община:
Пещерите край с. Кремен
Местоположение: Кирково
Пещерите край с. Кремен В района на с. Кремен са регистрирани няколко пещери с различна големина. Те са сравнително плитки (до 170 м), формирани в мраморизирани варовици. Интересното при тях е пещерната фауна. Регистрирани са прилепи, стоножки, скорпион. В едната (Водната яма) има малко езерце, в което се забелязват дребни рибки. В Златната яма има видими следи от минал живот. Има интересни пещерни образувания - драперии, сталактити, дендрити.
Полски бряст (Ulmus minor campestris), с. Чакаларово
Местоположение: Кирково
Полски бряст (Ulmus minor campestris), с. Чакаларово Полският бряст е дърво с ценна дървесина, което, за съжаление, в Европа е на изчезване. Брястът в с. Чакаларово е едно от малкото оцелели вековни дървета в добро състояние. Обявено е за защитено през 1975г. Обиколката на ствола му е 4.2 м, а височината около 25 м. Възраст – около 300 години. Намира се в двора на училището.
Пърнарите при с. Каялоба.
Местоположение: Кирково
Пърнарите при с. Каялоба. Пърнарът (Quercus coccifera) е вечнозелен дъб, реликтен вид от средиземноморски произход. Включен е в Червената книга на България, в категорията на редките видове. Развива се като храст или малко дръвче с височина 5-6 м. Листата му са дребни, от 1.5 до 4 см дълги и до 3 см широки, кожести, тъмнозелени, бодливи. Жълъдите му достигат до 2.5 см дължина и са с променлива форма.
Скален прозорец, с. Костино
Местоположение: Кърджали
Скален прозорец, с. Костино Природна забележителност, обявена за такава през 1970г. с цел опазване на оригинална естествена форма - скален прозорец. Намира се в района на Големия Костински дол, в близост до селата Крушка и Боляма бара. Защитената територия има площ 0.20 ха.
Скалите край с. Устра
Местоположение: Джебел
Скалите край с. Устра Наричат ги още Скалните образувания в местността Калето. Този своеобразен феномен природата е изваяла в южния склон на връх Устра, в чието подножие е разположено с. Устрен, общ. Джебел. Скалните образувания са изградени от красиви сиви и виолетовосиви риолити. Това са огромни скални зъбери с различна форма: призматични, стьпаловидни, конусовидни. Височината им е от 5 до 15 и повече метра. Изграждат различни и оригинални композиции. Със Заповед № 1799/30.06.1972 г. скалите са обявени за защитен обект, с площ от 224 дка.
< 1. 2. 3. 4.5.6. 7 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.