Филтър по община:
Слонът
Местоположение: Кирково
Слонът Оригинална форма на изветряне, изваяна в пясъчници. Намира се в района на с. Каялоба, малко след находището на пърнари – след Джами махле (Махалата с джамията), на около 300 м (след втория завой). Удивително напомня фигурата на слон, особено ако се погледне от изток. “Хоботът” оформя сводообразна дупка, използвана от местните хора като лечебно провирало. По околните борови дървета могат да се видят окачени конци, парцалчета, части от дрехи. Целият район е осеян с интересни форми на изветряне, формирани сред пясъчници с интересна слоистост.
Счупената планина, с. Воденичарско
Местоположение: Джебел
Счупената планина, с. Воденичарско Това е интересен геоложки феномен, формиран в края на XIX век. Представлява висок, прекъснат през средата хълм, вляво от пътя за с. Воденичарско, малко преди началото на резерват “Чамлъка”. Лявата част на хълма е отместена и потънала спрямо дясната на разстояние около 600 м. Разликата във височината е около 80 м.
Топлите извори
Местоположение: Джебел
Топлите извори Само на около 1.5 км след последните къщи на гр. Джебел, в посока с. Мишевско има извор на сравнително топла минерална вода (около 35-36оС) с голям дебит. Преди повече от 20 години там е имало оранжерии за производство на зеленчук, както и басейн с душове за ползване от населението.
Хладилната пещера
Местоположение: Ардино
Хладилната пещера Намира се в района на ловния дом на дивечовъдното стопанство “Гайдарци”, район Русалско. Входът е край десния бряг на р. Малка Арда (Давидковска река), малко преди вливането в р. Арда. Край нея минава пътят за с. Любино. Тя е сводообразна, едногалерийна пещера, с дължина по оста 5-6 м. Има висока влажност през цялата година. Температурата вътре е постоянна без оглед на сезона – 3-4оС, което се дължи на множеството фини пукнатини и близостта на водата.
< 1 ... 3. 4. 5.6.7 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.