Полезни връзки
Филтър по община:
Защитена местност “Орешари”
Местоположение: Крумовград
Защитена местност “Орешари” Заема площ от 550 дка в района на с. Орешари. Обявяването има за цел да се съхранят и опазят редица редки и защитени растителни и животински видове, скални венци, археологически обекти, пещери. Тук се намира популярната пещера “Попмартиновата пещера”, известна още и като “Арката”.
Защитена местност “Рибино”
Местоположение: Крумовград
Защитена местност “Рибино” Заема площ от 663 дка. Обхваща територията около Талашман дере – ляв приток на Ветренската река, в землищата на селата Рибино и Самовила, общ. Крумовград. В мекия, податлив, варовит терен е оформен красив каньон с характерен ландшафт. Районът изобилства на пещери, с обща дължина над 600 м, които са картирани и документирани в Българската федерация по спелеология. Намерени са редица археологически находки, свидетелство за активен живот в далечното минало.
Защитена местност “Средна Арда”
Местоположение: Кърджали
Защитена местност “Средна Арда” Обявена е за такава през 2000 г. Заема площ от 420 ха в района на селата Звезделина и Висока поляна. Представлява уникален ландшафт на левия бряг на яз. “Студен кладенец”. Високите, труднодостъпни скали са предпочетени за убежище от редица представители на орнитофауната: черен щъркел, сокол орко, египетски лешояд, голям ястреб. Установени следните птици, типични за средиземноморската зона: малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче, белочела сврачка, испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, черноглава овесарка, скална зидарка.
Защитена местност “Юмрук скала”
Местоположение: Кърджали
Защитена местност “Юмрук скала” Обявена е за защитена местност през 2000 г. Заема площ от 346 ха, югозападно от с. Калоянци, общ. Кърджали, близо до устието на р. Перперешка. Обхваща високо разположен скален венец по левия бряг на яз. “Студен кладенец”. Труднодостъпните зъбери са местообитание и гнездово находище на редица редки и за-щитени птици.
Находища на родопски силивряк
Местоположение: Ардино
Находища на родопски силивряк Научното име на силивряка е Хаберлеа родопензис (Haberlea rhodopensis). Така е наречен от своя откривател - унгарския ботаник Емерих Фривалдски. Родовото име е на учения ботаник Хаберле, а видовото - в чест на планината Родопа, където е открито за първи път. По тази причина го наричат още и Родопка.
< 1.2. 3 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.