Полезни връзки
Филтър по община:
Поддържан резерват “Боровец”, с. Равен
Местоположение: Момчилград
Поддържан резерват “Боровец”, с. Равен Намира се на около 2 км от с. Равен. До него води добър път. Това е горски черборов резерват - най-източното черборово насаждение у нас. Общата защитена площ е 360 дка. Теренът на този резерват е силно насечен - с големи наклони и много стръмнини. Изложението е твърде разнообразно - северно, северозападно, южно. Средната му надморска височина е 400 м. Почвата е канеленогорска с глинесто-песъчлив механичен състав. Освен чер бор, в дървесния състав участват още значително количество зимен дъб, по-малко благун и още по-малко келяв габър. Срещат се и единични екземпляри от бял бор. В подлеса вземат участие шипка, смрадлика, синя хвойна и др. В резервата има богата тревиста растителност.
Поддържан резерват “Казълчерпа”
Местоположение: Черноочене
Поддържан резерват “Казълчерпа” Намира се в землището на с. Женда и носи името на доминиращия връх в района Казълчирпа (1036 м). Представлява черборова гора, останки от някогашна богата растителност, заобиколена от издънкова дъбова гора, която се простира и извън резервата. С постановление № 6835/15.12.1949 г. на Министерството на горите е обявен за горски резерват с обща площ 176 хектара. По-късно, със заповед № 2256/30.12.1956 г. на Управлението на горското стопанство към Министерския съвет, е обявен за резерват с площ 170 хектара. Само боровите насаждения в резервата обхващат площ от 39.9 хектара.
Резерват “Вълчи дол”
Местоположение: Крумовград
Резерват “Вълчи дол” Това е единственият строг резерват в област Кърджали. Обявен е за защитен обект през 1980 г. По-късно (през ноември 1993 г.) е включен в категорията строг резерват с национално значение. Общата му площ е 774.7 ха, като в състава влиза част от общините Момчилград, Крумовград и Кърджали. Намира се в района на яз. “Студен кладенец” при с. Бойник, Крумовградско. Теренът е с изключително разнообразен ландшафт: скали, пасища, гори, храсти. Горската част се състои от формации на зимен дъб, примесен с келяв габър, липа, воден габър, горун, благун, цер и др. Такъв вид формации не се среща в нито един от досега обявените резервати в страната.
< 1.2.3 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.