Филтър по община:
Възрожденски къщи, гр. Крумовград
Местоположение: Крумовград
Възрожденски къщи, гр. Крумовград В града има няколко стари къщи, съхранили своя възрожденски облик. Една от тях е тази, в която се помещава историческият музей. Сградата е построена през 1901 г. за военен клуб и носи характеристиките на късновъзрожденска сграда. В периода 1912 – 1913 г. е използвана за кметство. През 1971 г. е реставрирана и адаптирана за нуждите на музейната сбирка.
Древни пътища
Местоположение: Кирково
Древни пътища В района на община Кирково е минавала една от основните пътни връзки за Беломорска Тракия. Тук има стари стратегически пътища още от древността до Средновековието. Свързвали са Горнотракийската низина с градовете по Беломорието и средиземноморския античен свят. Следи от тези пътища има и днес. В с. Шумнатица около трите моста все още се ползват части от такъв път.
Конакът на Али бей, с. Нановица
Местоположение: Момчилград
Конакът на Али бей, с. Нановица Построен е през 1851 г. от Али бей, с чието име е популярен сред местното население. Стаите са с оригинална дърворезба, на много места по ъгловите градежни камъни има украса. Къщата е била предназначена за конак и е с типична архитектура на края на XVIII-XIX век.
Къщи от края на XIX век, с. Шумнатица
Местоположение: Кирково
Къщи от края на XIX век, с. Шумнатица Както на много откъснати места в Източните Родопи и тук до днес са се запазили къщи, градени от камък, с каменни плочи на покрива и оригинални комини. Между къщите се вие стар път, изграден от калдъръм, част от древен път, свързващ вътрешността на страната с Беломорска Тракия. Някои от къщите са обявени за паметник на културата.
Къщите в с. Егрек
Местоположение: Крумовград
Къщите в с. Егрек В селото наред с по-новите къщи са запазени и такива от края на XIX век с типичната за времето си архитектура – каменен градеж и покрити с плочи. Комините им са оригинално иззидани. В някои от къщите и днес живеят наследници на първите собственици.
< 1.2. 3.4.5 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.