Полезни връзки
ВРЪХ ВЕЙКАТА
За отправна точка към върха се използва хижа Хвойнова поляна. До нея се стига по 5 километров много чакълест път от най-южното българско село – Горно Къпиново. Хижата се намира в защитена местност Гюмюрджински снежник до връх Вейката, който е най-южната българска точка и най-високият връх в българската част на Източните Родопи.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.