Полезни връзки
ЕКОПЪТЕКА „ШАМПИОН”
Уникалното на тази екопътека е, че e единствената в страната, която тръгва от двора на българско училище - СОУ „П. Р. Славейков” - Кърджали. Екопътеката се състои от 8 бази с романтични имена, 6 от които са разположени на язовир Кърджали. Екопътеката започва от двора на училището, минава през Прилепци и по брега на яз. "Кърджали" завършва на Кьосевския залив. Пътеката не свършва до брега на язовира, а продължава и по вода – благодарение на уговорката със собственика на туристическото корабче „Клеопатра”.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.