Полезни връзки
Екологична пътека №1
Маршрут: Кърджали – резерват „Чамлъка” – крепостта „Асара” – хижа „Устра” – връх „Алада” – хижа „Бели брези” – село Дядовци – Дяволски мост – Кърджали. Маршрутът е за три дни: Ден 1: Кърджали – Джебел – резерват „Чамлъка” – Счупената планина - крепостта „Асара” – хижа „Устра” – средновековна крепост – 7 часа Тръгва се по пътя Кърджали – Джебел (с автобус), по който могат да се видят находища на редки ендемитни растения; На 4 км от гр. Джебел се намира резервата „Чамлъка” с горски насаждения; Югозападно от резервата се намира рядък геоложки феномен Счупената планина; От западния край на планината има кариера за добив на бентонит; Югозападно от кариерата е средновековната крепост Асара (крепост на богатствата), достъпна само от западната страна; От крепостта има маркирана пътека за хижа Устра; На 1 км. от хижата е връх Устрен – 1114м, до него има средновековна крепост. Ден 2: хижа Устра – крепостта на връх „Калето” – Устренски скали – връх Алада – хижа Бели Брези – 7 часа От хижа Устра се отива към крепостта „Остър Камък”, която е достъпна от северната и северозападната страна; Южно от върха се намира уникален скален феномен Устренски скали; Западно от крепостта по пътя за с. Припек и с. Лебед следва римски път за в. Алада (1241м); От в. Алада за с. Гърбище се отива към в. Калето, където е имало тракийски храм с крепост; В подножието на върха са „Орловите скали” с над сто скални ниши; От „Калето” се преминава през базата на снегорина до туристически комплекс „Бели Брези”. Ден 3: хижа „Бели Брези” – гр. Ардино – с. Дядовци – Дяволски мост – гр. Ардино – гр. Кърджали – 5 часа От хижа Бели брези по стар път се отива за гр. Ардино; От гр. Ардино се пътува за с. Дядовци и по черен път за с. Кроячево се достига да Дяволския мост; На югоизток от Дяволския мост е едно от най-големите находища на родопски силивряк; От Дяволския мост през гр. Ардино се отива обратно в гр. Кърджали.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.