Полезни връзки
Екологична пътека №2
Маршрут: гр. Кърджали – резерват „Вълчи дол” – хижа „Студен кладенец” – гр. Кърджали Маршрутът е за два дни: Ден 1: гр. Кърджали – с. Крояци – с. Дарец – язовирната стена на яз. „Студен кладенец” – резерват „Вълчи дол” – с. Студен кладенец – хижа „Студен кладенец” – 6 часа Първия ден се тръгва от гр. Кърджали и до яз. „Студен кладенец” се пътува по вода или суша; От десния бряг на язовира (спирка „Желязна врата” или сп. „Средна Арда”) с лодка или корабче се стига до с. Крояци, където има ловна хижа и представително ловно стопанство за елени, лопатари и сърни; По брега се отива до хижа „Дарец”, където има вековен дъб висок 14 метра. И от там пътят до с. Студен кладенец и ВЕЦ минава през красиви гледки; Западно от ВЕЦ започва резервата „Вълчи дол” с находище от родопски силивряк; На югозапад по пътека на 3-4 км е скалата, където гнезди белоглавия лешояд; Пътеката преминава през хълмисто-гориста местност от червен божур и люляк; Резерватът „Вълчи дол” е с черен лешояд и горска средиземноморска флора и фауна; След скалата на белоглавия лешояд на юг по пътека се отива за хижа „Студен кладенец”, където може да се нощува. Ден 2: хижа „Студен кладенец” – местността „Шейтана” – стената на яз. „Студен кладенец” – Коньовски залив – острова – с. Гняздово – с. Звезделина – гр. Кърджали – 5 часа От хижа „Студен кладенец” се разглежда уникалното речно корито на р. Арда (Шейтана), течаща в напукани андезитни скали с каньонообразен скалист пролом дълъг 1 км.; От Шейтана успоредно на реката се отива до язовирната стена; С превоз по вода по левия бряг на язовира се отива до т.нар. сипеи – силно напукани скали; От сипеите по брега на язовира се отива до Коньовския залив; Следва остров до с. Калоянци, скалите са андезитни с множество варовикови, кристални и кварцови образувания; От с. Калоянци до сп. „Средна Арда” се виждат високи скали, в който гнездят двойки черни щъркели; От сп. „Средна Арда” се отива до с. Звезделина, където има широк залив, покрит с пясъци и чакъл; От с. Звезделина до гр. Кърджали.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.