Полезни връзки
Екологична пътека №3
Тръгва се от гр. Кърджали в посока гр. Хасково през селата Стремци, Рани лист и Бели пласт; При с. Солище има находище на защитеното лекарствено растение седефче; От с. Рани лист през с. Стремци се стига до с. Бели пласт. Източно от селото на самия път са Каменните гъби на площ от 30 дка (от риолитови вулкански туфи); От с. Бели пласт през с. Стремци се стига до с. Горна крепост. Южно от селото на 2 км. е античния град и средновековната крепост Перперикон; От с. Горна крепост по шосе се минава през с. Чифлик, с. Жензифово, с. Скалище до с. Пропаст, където се намира най-богатото находище на бентонит в страната. С. Пропаст – гр. Кърджали.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.