Полезни връзки
Екологична пътека №4
Маршрут: гр. Кърджали – хижа Боровица – гр. Кърджали Маршрутът е за два дни: Ден 1: гр. Кърджали – Айрян дере – с. Енчец – с. Дъждовница – Голямото костинско дере – хижа „Боровица” – 5 часа. Маршрутът се осъществява пеш или с автобус. От гр. Кърджали в западна посока на 1 км. се достига до водопад при живописното скално образувание Айрян дере; По пътя за с. Енчец от дясната страна е кариера за добив на бял бентонит; По пътя за с. Дъждовница расте вековен дъб с височина 18 м.; След селото пътят стига до водослива на две дерета – Дъждовнишкото дере и Костинското дере; Виждат се много скали с ниши, които представляват култови светилища; По Костинското дере на 1 км. се стига до Скалния прозорец – великолепен скален мост, висящ във въздуха; След Костинския дол по пътя до с. Падарци от лявата страна е Дъждовнишкия ръкав на яз. Кърджали с интересни скални образувания; От с. Падарци се стига до хижа Боровец. Ден 2: хижа „Боровица” – по десния бряг на яз. „Кърджали” при с. Сухово – с. Боровица – гр. Кърджали – 5 часа. Преходът се осъществява по вода. От хижа „Боровица” с лодка се стига до десния бряг на язовира. На висок и трудно достъпен връх между р. Арда и р. Боровица се намира църква, оградена от крепостна скала; Успоредно на десния бряг с воден транспорт се стига до с. Сухово; В пукнатините на отвесна висока скала расте красивото растение вълнеста камбанка; От с. Сухово до с. Боровица на 1,5 км от брега се наблюдава богато разнообразие на скали – гнайси, кварцити, слюдени шисти, брекчи; По десния бряг на язовира се стига до плувната база на яз. Кърджали с две големи скали, обрасли със силивряк; Яз. „Кърджали” – гр. Кърджали
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.