Полезни връзки
Екологична пътека №5
Маршрут: гр. Кърджали – гр. Момчилград – с. Равен – с. Татул – с. Равен – с. Биволяне – Вкаменената гора – с. Биволяне – резерват Боровец – с. Равен – гр. Момчилград – гр. Кърджали – 6 часа Маршрутът е за един ден. Маршрутът се осъществява с автобус и пеш; От гр. Кърджали през гр. Момчилград се стига до с. Равен с транспорт; От с. Равен през с. Биволяне се стига до Вкаменената гора; На 2 км. от с. Равен се намира резервата „Боровец” от черноборово насаждение; От с. Равен през с. Татул се стига до местността Кая баши, където се намира култовия комплекс Татул.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.