Полезни връзки
Екологична пътека №6
Маршрут: гр. Кърджали – с. Сипей – с. Зимзелен – с. Гъсково – с. Широко поле – спирка „Железни врата” – с. Пропаст – гр. Кърджали Маршрутът е за един ден. От гр. Кърджали се тръгва през парк „Простор” до с. Сипеи; На 300 м има тракийска крепост; От с. Сипеи през с. Повет при с. Зимзелен е защитената местност Вкаменената сватба, изградена от вулканични туфи; От Вкаменената сватба по пътя за с. Панчево, през с. Гъсково се стига до с. Широко поле. На 2 км. южно от селото е средновековната крепост „Моняк”; На 300 м. северно от крепостта има останки от средновековно селище – разрушена църква и некропол; От с. Широко поле по стария път за гр. Кърджали се преминава през кариери за трас и зеолити;
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.