Полезни връзки
Екологична пътека №8
Ден 1: гр. Кърджали – гр. Крумовград – с. Сърнак – тракийски дъб – хижа „Свежест” – с. Перуника – находище на турска леска – с. Черни рид – с. Пелевун – гр. Ивайловград Ден 2: гр. Ивайловград – кв. Лъджа – вила „Армира” – манастир „Св. Св. Константин и Елена” – с. Белополяне – старинната църква Ден 3: гр. Ивайловград – местността Дупката – с. Хухла – горски разсадник в местността Колибаре – с. Железино – с. Гугутка – крепостта „Бяло поле” – гр. Кърджали
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.