Полезни връзки
Екологична пътека №9
Маршрут: гр. Кърджали – гр. Джебел – с. Бенковски – трите пърнара при с. Средна Каялоба. Маршрутът е за един ден. По тези маршрут могат да се видят скалните феномени Лъвът и Гъбата край с. Китна, Вековен дъб при с. Недевци и вековен чинар при с. Фотиново; Край с. Кирково има минерален извор и старинен мост; при с. Чакаларово расте вековен бряст; при с. Домище има средновековна крепост.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.