Полезни връзки
Филтър по община:
Дивечовъдно стопанство “Студен кладенец”
Местоположение: Момчилград
 Дивечовъдно стопанство “Студен кладенец” Заема площ от 5186 хектара сред изключително красив ландшафт, в района на вливането на река Нановишка в яз. Студен кладенец. Началото е поставено през 1957 го-дина с първите залесителни мероприятия в района, след построяването на язовира. Няколко години по-късно са пуснати и първите елени-лопатари. Днес необезпокоявани от хората там обитават сърни, диви кози, зайци, лисици, вълци, а във водите на язовира се срещат мряна, скобар, кефал, шаран, сом и др. Могат да се наблюдават в полет редица редки и застрашени от изчезване птици (египетски и белоглав лешояд, черен щъркел, орли и др.). Стопанството граничи с резервата "Вълчи дол”, а на отсрещния бряг на язовира е Защите-ната местност “Юмрук скала”.
Водни площи за риболов
Местоположение: Черноочене
Водни площи за риболов В района има няколко микроязовира, подходящи за риболов. При с. Даскалово язовирите са два, в единия от които е разрешен риболова. Аналогични изкуствени езера има и в района на с. Пчеларово.
Дивечовъден участък “Студен кладенец”.
Местоположение: Крумовград
Дивечовъден участък “Студен кладенец”. Дивечовъдният участък е създаден със Заповед № 65 от 15.02.1973 година на ЦС на БЛРС и обхваща части от територията на 3 общини: Крумовград, Кърджали и Момчил-град. Заема площ от 5186 хектара. Началото е поставено през 1957 година с първите зале-сителни мероприятия в района, след построяването на язовира. Няколко години по-късно са пуснати и първите елени-лопатари.
Дивечовъдно стопанство “Женда”, участък “Болярци”, с. Болярци
Местоположение: Кърджали
Дивечовъдно стопанство “Женда”, участък “Болярци”, с. Болярци Това е участък от Голямото Дивечовъдно стопанство “Женда”. Територията му е в землището на с. Болярци, сравнително близо до общинския център. Участъкът е ограден, в обхвата му има хубава смесена гора. Развъждат се елени, муфлони, наред с това се срещат лисици, диви прасета, зайци, кеклици и др. Има възможност да се организират посещения за ловен туризъм.
Държавно ловно стопанство “Женда”
Местоположение: Черноочене
Държавно ловно стопанство “Женда” Един от участъците на ловното стопанство обхваща територия от община Черноочене - участък “Женда”. Предлага се само ловен туризъм. Основни представители на ловната фауна в района са благороден елен, елен–лопатар, сърна, муфлон и дива свиня. Към участъка има изграден ловен дом.
< 1. 2.3.4 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.