Полезни връзки
Ловната хижа край с. Ахрянско.
Разположена е край два малки микроязовира и се ползва от местната ловна дружинка. Край нея има зарибена водна площ. Забележка: До селото се достига по асфалтиран път, вдясно след с. Светулка (има табела). Може да се стигне и пеша покрай вр. Карабурун от гр. Ардино.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.