Полезни връзки
Ловния дом край с. Любино.
Ловния дом край с. Любино. Намира се на територията на Ловно стопанство “ Гайдарци”, към с. Русалско. Построен е на изключително живописно място край брега на р. Малка Арда (Давидковска река), в непосредствена близост до водослива в р. Арда, по пътя за с. Любино. Разполага 16 места за нощувка, разпределени на 2 етажа. Сградата е електрифицирана. Създадени са удобства за колективни празненства, както и за организиран ловен туризъм. Забележка: Подходящ за туризъм обект, с възможност за включване в маршрут с Хладилната пещера, находището на силивряк и Джамийския комплекс в с. Любино.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.