Полезни връзки
Ловен туризъм (ловни стопанства)
Ловен туризъм (ловни стопанства) В района между селата Лебед и Устрен се намира ловното стопанство към Държавно лесничейство, гр. Джебел. В оградената площ освен традиционите за региона диви животни има и привнесени диви кози (муфлони). Забележка: Пътеката за вр. Устра в голямата си част следва оградата на ловното стопанство.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.